کیفیت، زبان مشترک ما و مشتریانمان در این سال ها بوده است.

آمار

آنچه
انجام
داده ایم.

160+مشتری از شهرهای داخلی و خارجی
200+متر تیراژ تولید در روز
35+سال سابقه در تولید سنگ